Równość kiedyś i dziś - Nastolatki
//////

Archive for the ‘Równość kiedyś i dziś’ Category

ZASTOSOWANIE RÓWNOŚCI

Posted by | Filed under Równość kiedyś i dziś | Maj 26, 2014 | No Comments

Równość formalna znajdowała zastosowanie zarówno w przestrzeganiu zasady „każdemu według pracy”, jak i we wcześniejszych (z okre­su przed- i bezpośrednio porewolucyjnego) poglądach Lenina w kwestii konieczności zrów­nania płac (jednakowości płacy) w okresie dyk­tatury proletariatu. Z przyczyn analogicznych jak w wypadku zasady „każdemu według pra­cy” jednakowość płac jest rozwiązaniem pozor­nie tylko egalitarnym. W obu wypadkach zresz­tą formalność tych zasad równości okazuje się jeszcze jaskrawsza, gdy uwzględnimy sytuacje społeczne powstające na gruncie ich stosowania. Zasada „każdemu według pracy” przydziela np. Janowi 100 jednostek pieniężnych, a Piotrowi 150, ponieważ Piotr daje społeczeństwu więcej pracy niż Jan.

Z ZAŁOŻENIA

Posted by | Filed under Równość kiedyś i dziś | Maj 24, 2014 | No Comments

Załóżmy teraz, że Jan jest oj­cem dwojga dzieci, a żona jego nie pracuje, na­tomiast Piotr jest człowiekiem samotnym. W ten sposób w rodzinie Jana dochód na głowę wynosi 25 jednostek pieniężnych, podczas gdy na jednoosobowe gospodarstwo domowe Piotra przypada dochód 6 razy większy. Przestrzeganie więc zasady „każdemu według pracy’’ prowa­dzić może do istnienia, a nawet pogłębiania się nierówności warunków życia, nie zawsze zawi­nionej przez Jana, który np. może mieć niższe kwalifikacje bądź pracować w źle zorganizowa­nej fabryce (co zmniejsza wydajność pracy). Jednakowość płac („urawniłowka”) daje podo­bne rezultaty w sferze położenia materialnego ludzi, pozbawiając ich ponadto możliwości awansu materialnego.

RÓWNOŚĆ SZANS

Posted by | Filed under Równość kiedyś i dziś | Maj 7, 2014 | No Comments

Równością formalną stosowaną w okresie dyktatury proletariatu jest także równość szans, działająca podobnie jak w społeczeństwie burżuazyjnym, tj. sankcjonująca rzeczywiste nierówności. I tak np. dziecko moskiewskiego urzędnika i dziecko chłopskie mają równe szan­se w zdobyciu wykształcenia (tj. nie ma praw­nych ograniczeń w dostępie do szkół dla dzieci z różnych środowisk społecznych), jednakże w praktyce dziecko wiejskie będzie upośledzone zarówno w możliwości wyboru szkoły, jak i w możliwości zapewnienia sobie środków utrzy­mania w okresie nauki.Równość szans jako formalny rodzaj równo­ści występuje w oteresie dyktatury proleta­riatu również dlatego, że istnieje rynek, a co za tym idzie — wymiana pieniężna. Każdy ma równe szanse zaopatrywania się w potrzebne mu do życia artykuły, ale nie każdy ma środki pieniężne, które by to umożliwiały.

NIERÓWNOŚCI POLITYCZNE

Posted by | Filed under Równość kiedyś i dziś | Kwi 20, 2014 | No Comments

Jeśli chodzi o nierówności polityczne, pogląd Lenina na konieczność ich występowania był następujący: „Głos kilku chłopów znaczy tyle co głos jednego robotnika. Czy to niesprawie­dliwe?Nie, to jest sprawiedliwe w epoce, kiedy trzeba obalić kapitał. Wien, skąd bierzecie wasze pojęcia o sprawiedliwości. Czerpiecie je z wczorajszej epoki kapitalistycznej. Właściciel towairów, jego równość, jego wolność —oto wasze pojęcie sprawiedliwości. Drobno- mieszczańskie pozostałości drobnomieszczańskich przesądów — oto czym jesit wasza sprawiedliwość, wasza równość, wasza demokracja pracy. A dla nas sprawiedliwość jest podporządkowana sprawie obalenia kapitału”.

WALKA KLASOWA

Posted by | Filed under Równość kiedyś i dziś | Kwi 12, 2014 | No Comments

A w innym miejscu czytamy: „w okresie przejściowym, w okresie zaciekłej walki, nie i tylko nie obiecujemy swobód na prawo i na lewo, lecz mówimy z góry, że będziemy pozba­wiali praw tych obywateli, którzy przeszkadza­ją rewolucji socjalistycznej. A kto będzie o tym decydował? — Decydować będzie proletariat”.Walka klasowa, rozumiana również jako wal­ka o władzę polityczną, według Lenina nie mo­że być w okresie dyktatury proletariatu prowa­dzona w sytuacji, gdy każda z grup społecznych o    przeciwstawnych interesach posiada równe prawa. Aby zbudować społeczeństwo socjalisty­czne, należy pozbawić siły politycznej te gru­py, które mogą socjalistycznemu budownictwu zagrażać. Takie stanowisko Lenina w kwestii praw politycznych było, jak się wydaje, nie tylko wynikiem jego ukierunkowania teorety­cznego, ale także wynikiem doświadczeń wielu lat praktycznej waiki o panowanie klasy ro­botniczej.

NARODZINY Z DOŚWIADCZEŃ

Posted by | Filed under Równość kiedyś i dziś | Kwi 7, 2014 | No Comments

Z tych właśnie doświadczeń naro­dziła się konstytucja, która wprowadziła nie­równość praw politycznych robotników i chłopów. Lenin zresztą nie czynił z takiej nierówności zasady ogólnej i spodziewał się zniesienia restrykcji politycznych, kiedy pisał. „Konstytucja nasza, stwierdzamy, musiała wprowadzić tę nierówność, ponieważ poziom kulturalny jest niski, ponieważ organizacja jest u nas słaba. Ale nie robimy z tego ideału, lecz przeciwnie, w programie partia zobowią­zuje się pracować systematycznie nad zniesie­niem tej nierówności między bardziej zorga­nizowanym proletariatem a chłopstwem. Nierówność tę zniesiemy, gdy tylko uda się nam podnieść poziom kulturalny .

OGRANICZENIE PRAW WYBORCZYCH

Posted by | Filed under Równość kiedyś i dziś | Kwi 2, 2014 | No Comments

Oprócz ograniczenia praw wyborczych chło­pów w porównaniu z proletariatem, konstytu­cja z 1919 roku pozbawiła praw wyborczych ludzi niepracujących. Zasada ta była wymierzo­na głównie w tych, którym pozostałości daw­nych fortun lub spekulacja pozwalały na nie­podejmowanie pracy w gospodarce radzieckiej. Lenin usprawiedliwia te posunięcia stwierdze­niem: „Jeśli człowiek niepracujący zostaje po­zbawiony praw wyborczych, to jest to właśnie prawdziwa równość między ludźmi. Kto nie pracuje, nie powinien jeść”.Sformułowanie „prawdziwa równość między ludźmi” dotyczy w tym kontekście, jak się wy­daje, praktycznego przestrzegania zasady „kto nie pracuje, ten nie je”. Prawdziwość tej rów­ności odnosiłaby się więc nie do samej zasady, lecz do jej przestrzegania w płaszczyźnie życia politycznego.

aspiracja cel czas czucie człowiek dobro dyscyplina dziewczynka informatyk kierunek konsekwencja korzyść krawat kwestia kwiat lekkomyślność mama młodzież nagroda nauczanie nauczyciel osoba pewność pożytek praca problem procent propozycja przedszkole przyszłość rozum różnica skutek sprawa strach sweterek sytuacja uniwersytet uznanie więzienie wyraz wzgląd zadanie zainteresowanie zdarzenie