Równość w PRL - Nastolatki
//////

Archive for the ‘Równość w PRL’ Category

WYŻSZOŚĆ MORALNA

Posted by | Filed under Równość w PRL | Cze 21, 2011 | No Comments

Problem wyższości moralnej jednej z ten­dencji, jej wpływu na oblicze etyczne społe­czeństwa, w argumentacji egalitarystów zyskuje przeciwstawne ujęcie. Juliusz Wacławek w ar­tykule Komu urodą życia (polemika z artyku­łem A. K. Wróblewskiego) pisze: „Nim doj­dziemy do komunizmu, w całym okresie przej­ściowym od kapitalizmu do komunizmu spo­łeczeństwo musi przejść przez realizowaną w socjalizmie jako tendencję szkołę egalitaryz­mu, po to, by ludzie mogli poczuć się i być równi wobec siebie. Socjalizm zarówno jako nauka, jak i idea, wiązał się zawsze w świa­domości najszerszych mas ze zmniejszaniem, a nie ze zwiększaniem rozpiętości dochodów z pracy. […] zbytek, gdy staje się powszechny, przestaje być zbytkiem, a przeciętny człowiek od coraz to nowych, coraz bardziej wymy­ślnych szczytów bogactwa i zbytku jest równie daleko jak i przedtem.

WIECZNE NIENASYCENIE

Posted by | Filed under Równość w PRL | Cze 17, 2011 | No Comments

Jest to więc sytuacja wiecznego nienasycenia się rzeczami i poświę­cania wszystkich potrzeb człowieka włącznie z najważniejszą — jego wychowania i rozwo­ju zdolności — na rzecz jednej tylko: potrzeby rzeczy, pieniędzy i kupowania”.Wacławek upatruje źródło postaw moralnych ujemnych z punktu widzenia społeczeństwa socjalistycznego w tendencji do zwiększania rozpiętości dochodów z pracy. Szerzej ujmuje to zagadnienie Władysław Markiewicz: „Jeśli o   rewolucji moralnej w społeczeństwie socja­listycznym chcemy dyskutować, to za punkt wyjścia powinniśmy raczej przyjąć założenie o    istnieniu takich zasad i bodźców moralnych,, które pozwalają w warunkach koniecznego na danym etapie rozwoju gospodarki narodowej zróżnicowania standardów życiowych utrwalić w społeczeństwie nadzieję czy zgoła pewność, iż nadejdzie jednak czas, kiedy — mam na my­śli komunizm — idea równości ostatecznie za­triumfuje.

MOBILIZUJĄCA ROLA

Posted by | Filed under Równość w PRL | Cze 5, 2011 | No Comments

Czyż można wątpić w mobilizującą rolę takiej wizji, jeśli socjalizm traktuje się nie tylko jako zasadą ekonomiczną, lecz także jako zasadę moralną?” Pozostałe wypowiedzi obrońców idei egali­tarnej, w których występuje argumentacja ty­pu etycznego, idą po tej samej linii. O ile prze­ciwnicy tendencji egalitarnych widzą w nich zło ze względu na wymogi chwili, które każą stosować zróżnicowanie co najmniej w takiej mierze, do jakiej społeczeństwo jest przyzwy­czajone, aby bodźce były skuteczne, o tyle ega- litaryści operują pojęciem „wizji społeczeństwa równościowego”, której to wizji przypisują sil­ne znaczenie bodźcowe na każdym etapie roz­woju społeczeństwa.

ARGUMENTACJA ETYCZNA

Posted by | Filed under Równość w PRL | Maj 28, 2011 | No Comments

W parze z argumentacją etyczną idzie u antyegalitarystów powoływa­nie się na „naturę ludzką”. Widzą w niej skłonności przeciwstawne dążeniom egalitary- stów. Stąd egalitaryzacja społeczeństwa ma pro­wadzić do konfliktów idei z dominującym ty­pem osobowości społecznej, osobowości zdecy­dowanie antyegalitarnej. Stefan Kurowski we wspomnianej ankiecie „Więzi” wypowiada się na ten temat następująco: „Do zagadnienia równości i nierówności społecznej ludzie mają stosunek ambiwalentny. Ponieważ angażuje on silnie nasze własne interesy i jest przeniknięty emocjami, nasza ocena równości lub nierów­ności społecznej jako ideału społecznego jest zależna od naszej aktualnej pozycji.

SZCZEBLE DRABINY SPOŁECZNEJ

Posted by | Filed under Równość w PRL | Maj 11, 2011 | No Comments

Na dol­nych szczeblach drabiny społecznej będziemy silnie odczuwać nasze upośledzenie i głosić ha­sła równości. Jeśli znajdziemy się u góry, bę­dziemy czerpać zadowolenie z różnicy dzielącej nas od «pospólstwa», dowodzić zasadności po­działów społecznych i głosić zalety nierówno­ści. […] Najpotężniejszym bodźcem, pobudzają­cym ludzi do działania nie tylko doraźnego, ale i na dłuższą imetę, jest motyw zdobycia wyższego statusu społecznego […]. Jest to dążenie do równości w sytuacji poniżenia i dą­żenie do wyróżnienia, gdy równość już jest uzyskana. A więc ten model społeczny jest lep­szy, który zapewnia większą ruchliwość spo­łeczną pionową, większą możliwość awansu społecznego”.

KIERUNEK MYŚLENIA

Posted by | Filed under Równość w PRL | Kwi 29, 2011 | No Comments

Ten kierunek myślenia reprezentuje również Jan Kłys, który wychodząc od koncepcji natu­ry ludzkiej z gruntu nieegalitarnej kreśli taki oto obraz ewentualnego „społeczeństwa ró­wnych”: „W utopijnym «społeczeństwie ró- wnych» nie ma mozolnego pięcia się ku górze, jak również nie ma nagłej degrengolady. Na­pędowa siła chęci wyróżniania się traci na zna­czeniu, bo sama satysfakcja moralna — pozba­wiona materialnych profitów — nie jest dosta­tecznie dynamicznym motorem ludizikich poczy­nań. Ruchliwość społeczna maleje. Zbiorowość (przekształca się w organizm dość niemrawy, bardziej przypominający uporządkowane mro­wisko niż społeczność żywych ludzi. Inicjaty­wie obywateli niewiele pozostaje pola do popi­su, a więc siłą faktu poczyna zamierać”.

NATURA LUDZKA

Posted by | Filed under Równość w PRL | Kwi 24, 2011 | No Comments

Argumentacja, którą nazwałam umownie powoływaniem się na „naturę ludzką”, nie wy­stępuje w zasadzie wśród zwolenników egali­taryzmu.Koncepcja antyegalitarnej natury ludzkiej i ponure opisy „społeczeństwa równych” sąsia­dują u przeciwników egalitaryzmu ze wskazy­waniem na utopijne elementy w ideologii rów­ności. Dyskutanci czynią to na dwa sposoby: albo uznają ideologię równości za utopijną w samym założeniu, albo wskazują na jej ogra­niczoność historyczną, na utopijność obecnych tendencji egalitarnych, przy czym używają argumentu, że egalitaryzm jest ideologią kra­jów biednych, poza nimi nie ma żadnego uza­sadnienia ani w teorii, ani w rzeczywistości.

aspiracja cel czas czucie człowiek dobro dyscyplina dziewczynka informatyk kierunek konsekwencja korzyść krawat kwestia kwiat lekkomyślność mama młodzież nagroda nauczanie nauczyciel osoba pewność pożytek praca problem procent propozycja przedszkole przyszłość rozum różnica skutek sprawa strach sweterek sytuacja uniwersytet uznanie więzienie wyraz wzgląd zadanie zainteresowanie zdarzenie